Яка інформація зазначається у полях «Підприємство», «Територія», «Організаційно-правова форма господарювання», «Вид економічної діяльності», «Середня кількість працівників-» фінансової звітності при поданні її КУА окремо по кожному ІСІ?

Правові та організаційні основи діяльності інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ) регулюються Законом України від 05 липня 2012 року № 5080 «Про інститути спільного інвестування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 5080).

Відповідно до частини першої ст. 43 Закону № 5080 бухгалтерський і податковий облік операцій та результатів діяльності зі спільного інвестування, які проводяться компанією з управління активами (далі – КУА) через пайовий фонд, здійснюється КУА окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності й обліку операцій і результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають у її управлінні.

Пунктом 1 розд. I Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 № 2669, визначено, що бухгалтерський облік діяльності ІСІ здійснюється відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

При складанні фінансової звітності відповідно до МСФЗ, використовуються форми фінансової звітності визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 зі змінами та доповненнями (НП(С)БО).

Враховуючи положення п. 46.2 ст. 46 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) є додатком до Декларації та її невід’ємною частиною.

У разі якщо КУА здійснює управління активами кількох ІСІ, то Декларація разом з фінансовою звітністю складається та подається КУА окремо по кожному ІСІ, активи яких перебувають у її управлінні.

КУА при заповненні фінансової звітності по результатам діяльності кожного ІСІ зазначає:

у полі «Підприємство» –- найменування КУА та додатково найменування ІСІ. При цьому код «за ЄДРПОУ» зазначається КУА;

у полі «Територія» – місцезнаходження КУА згідно з реєстраційними документами та код «за КАТОТТГ» відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;

у полі «Організаційно-правова форма господарювання» зазначається назва та код «за КОПФГ» організаційно-правової форми господарювання КУА відповідно до реєстраційних документів. Державний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (ДК 002:2004) затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 № 97;

у полі «Вид економічної діяльності» відображається код основного виду економічної діяльності КУА, відповідно до реєстраційних документів. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» (ДК 009:2010) затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457;

у полі «Середня кількість працівників-» – середня кількість працівників КУА протягом звітного періоду, яка визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.