Державна реєстрація права власності на нерухоме майно (виникнення, зміни, припинення)

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно (виникнення, зміни, припинення)

Результат надання послуги: Рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав у електронній та (за бажанням заявника) паперовій формі

Суб’єкт надання послуги: державний реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Тернівської сільської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №1952-IV від 01.07.2004 р. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Постанова КМУ №1141 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Постанова КМУ №1127 від 25.12.2015 р. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

Підстава для отримання послуги: Звернення заявника

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності):

 • Формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав/ЦНАПу;
 • Подається в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України *

Документ, що посвідчує особу::

 • Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • Національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства (у разі, коли заявником є іноземець або особа без громадянства)
 • службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків);
 • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)
 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера уповноваженої особи (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору

Державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі:

 • укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно чи його дублікат;
 • свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
 • свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
 • видані нотаріусом свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікати;
 • свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дублікат;
 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи його дублікат, видані до 1 січня 2013 р. органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією;
 • рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
 • державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку або державний акт на право постійного користування землею, видані до 1 січня 2013 року;
 • рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
 • ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
 • заповіт, яким установлено сервітут на нерухоме майно;
 • рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;
 • рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
 • договір, яким встановлюється довірча власність на нерухоме майно, та акт приймання-передачі нерухомого майна, яке є об’єктом довірчої власності;
 • інші документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.
 • Інші документи, додатково, у випадках, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою КМУ від 25.12.2015 року №1127
 • Витяг із Спадкового реєстру про наявність спадкової справи та д-т, з відомостями про склад спадкоємців, вид. нотаріусом чи уповнов. пос. особою ОМС, якими заведено спад. справу (додатково, для держреєстрації права власності на підставі заяви спадкоємця)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: 1. Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП.
2. Шляхом подання заяви в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України* за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

Вартість послуги: Платно

Строк надання послуги: 5

Дні виконання: робочі

Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Підстави для відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень:
– заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
– подані документи не відповідають вимогам, встановленим до Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
– наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
– наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
– заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
– після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
– документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса;
– заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
– заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
– заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до адміністратора ЦНАП/органу державної реєстрації прав, на веб-порталі Міністерства юстиції України*.
Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

Коментар: За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:
– за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:
– у строк 5 робочих днів – 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
– у строк 2 робочі дні – 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб;
– у строк 1 робочий день – 2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб;
– у строк 2 години – 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб:

Найменування послуги – Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.)
Отримувач – ГУК у Черкаській області/тг с.Тернівка/22012600.
Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37930566.
р/р – UA538999980314090530000023691
Код класифікації доходів – 22012600.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
-фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, що виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
– громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
– громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
– інваліди Великої Вітчизняної війни, особи з числа учасників антитерористичної операції на сході України, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
– інваліди I та II груп;
– Національний банк України;
– органи державної влади, місцевого самоврядування;
– інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
У разі якщо державна реєстрація права власності проводиться в строки менші передбачених статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», особи, визначені пунктами 1-9 частини 8 статті 34 вищевказаного Закону, не звільняються від сплати адміністративного збору.
УВАГА!!! Зміни характеристик об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, вносяться ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на такий об’єкт у результаті вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення речових прав.
Відтак, шляхом державної реєстрації змін здійснюється визначення часток у справі спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, зміни право набувача речового права, а також зміни обтяжувала, особи, в інтересах якої встановлено обтяження речових прав, чи зміни умов обтяження.

*Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі